കമ്പനി യോഗ്യത

കമ്പനി യോഗ്യത

ഐഎസ്ഒ

ജിയാങ്കാങ്-യിംഗ്വെൻ
huanjign-yignwen
ISO-14001-2
ISO-9001
ISO-14001
ISO-45001

പേറ്റൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

11
1-2
പേറ്റൻ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ബഹുമതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഷെങ്ഷു_15
ഷെങ്ഷു_17
1
ഷെങ്ഷു_16

ഉൽപ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും റിപ്പോർട്ടും

zhengshu_06
10Ah-CE
11
zhengshu_05
zhengshu_04
2
ഷെങ്ഷു_10
33
zhengshu_02
ഷെങ്ഷു_14
zhengshu_01
44
zhengshu_11
zhengshu_12